Обичайно всички разходи при покупка и прехвърляне на нов имот се поемат от купувача!
Какви са разходите и варират ли те в зависимост от местоположението на имота ?

Данъци и такси


Местен данък, нотариални и съдебни такси

Обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да са за сметка на купувача. Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните договарят по между си и от компромисите, които правят. Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение. Моля, изчислете нотариалните си такси.


Местен данък

Местният данък зависи от това дали сделката е покупко-продажба или дарение, както и от общината в която се намира имота.
Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко- продажба на имоти този данък е в размер от 2%-3% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.

Нотариална такса
- (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)
Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифата за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот- той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.

Такса за вписване- 0.1%
(събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)
Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилника за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други). Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот. Според ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.