Проверка за тежести на имота
Абсолютно задължително преди подписване на предварителният договор за покупко -продажба, да изискате от съпровождащата Ви фирма или адвокат ,онлайн справка за тежести на избраното от Вас имущество .
Преди самото нотариално изповядване е необходимо тази справка  да се вземе в оригинал от службата по вписванията ,за да се извърши окончателна проверка за тежести на имота.
Тази справка е изключително важна, тъй като според нашето законодатество ,ако имота има тежести, при продажба, те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.


Може ли да се продаде ипотекиран имот?
Ако сте спрели избора си на  имот ,който по една или друга причина е ипотекиран - добрата новина е ,че е възможно  да се извърши продажба на ипотекиран недвижим имот.
Еинствено важно условие е ,купувачът да е запознат с условията на ипотечния договор и сам да прецени как да постъпи.
Възможностите са две :

  • Купувачът да погаси кредита и ипотеката да се заличи от нотариалните книги, след което сделката да се изповяда пред Нотариус и Продавачът да получи останалата сума.
  • Купувачът да поеме изплащането на кредита за определения в договора срок. В този случай се сключва договор между него и кредитора.

Може ли да се продаде имот, ако е съсобственост?
Имот, който е съсобственост може да бъде продаден. Има две възможности:

Първи вариант. Ако всички съсобственици желаят да продадат имота и са постигнали съгласие с цената, те трябва да се явят пред Нотариус и да потвърдят своето съгласие за продажба. Възможно е вместо да губят ценно време, да упълномощят с нотариално заверено пълномощно един от съсобствениците, който да представлява останалите в процеса на организацията на сделката и при изповядването й пред Нотариус.
Втори вариант. Ако някой от съсобствениците не желае да продава, имота не може да бъде продаден като цяло. В този случай съсобственикът, който желае да продаде своята идеална част от имота трябва да я предложи първо на другите съсобственици и то на цената, с която ще продава. Ако от тях последва писмен отказ да закупят неговата част, може да я обяви на пазара. При положение, че Продавачът-съсобственик продаде своята идеална част на по-ниска цена от предложената на бившите си съсобственици, то последните имат право да предявят иск за разваляне на сделката.